Taksinkuljettaja Forssaan

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­san seu­dul­le asia­kas­pal­ve­lu­hen­kis­tä tak­sin­kul­jet­ta­jaa nor­maa­lei­hin tak­sia­joi­hin ja KELA- ja SOTE-kul­­je­­tuk­­siin. Etsim­me kul­jet­ta­jaa, joka pitää hyvää huol­ta kalus­tos­ta ja tar­jo­aa tur­val­li­sen kyy­din asiak­kail­le.  Tar­jol­la on osa-aika­­työ ja pää­pai­no työ­vuo­roil­la on vii­kon­lo­puis­sa. Teh­tä­vä edel­lyt­tää tak­sin­kul­jet­ta­jan ammat­tia­jo­lu­paa.  Palk­kaus pro­vi­sio­palk­kaus, alal­le tule­val­le 32%, yli 6v koke­muk­sel­la 38% alvit­to­mas­ta kas­sas­ta.  Asia­kas­yri­tyk­ses­täm­me ja kalus­tos­ta saat tie­tää tar­kem­min työ­haas­tat­te­lus­sa. Työt […]

B2B-myyntiedustaja Varsinais-Suomeen

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Var­­si­­nais-Suo­­meen B2B-myyn­­tie­­dus­­ta­­jaa. Työ­kie­li­nä teh­tä­väs­sä on vähin­tään suomi+englanti. Sak­san ja Espan­jan kie­len tai­dois­ta on etua tähän teh­tä­vään hakeu­tues­sa.  Teh­tä­vä­nä­si on myydä/ mark­ki­noi­da asiak­kaam­me tuo­tet­ta kan­sain­vä­li­sil­lä mark­ki­noil­la. Töi­tä on tar­jol­la 37,5h/ vko. Arki­sin teh­tä­vä päi­vä­työ. Osittainen/ lähes kokoai­kai­nen etä­työ­mah­dol­li­suus! Työ saat­taa sisäl­tää kul­ke­mis­ta mes­suil­la joko suo­mes­sa tai ulko­mail­la, jol­loin työ­nan­ta­ja mak­saa len­not, hotel­lit, mat­ka­ku­lut jne.  Työ […]

Tiskari Saloon

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Salon Meri­niit­tyyn tar­vit­taes­sa töi­hin kut­sut­ta­vaa tiskaria/ ravin­to­la­työn­te­ki­jää. Työt alkaa sopi­muk­sen mukaan ja jat­kuu tois­tai­sek­si. Edel­ly­täm­me työ­ko­ke­mus­ta vas­taa­vis­ta työ­teh­tä­vis­tä! Työ­kie­le­nä suo­men kie­li.  Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu tis­kaa­mi­nen, astioi­den palau­tus, salin siis­tey­des­tä huo­leh­ti­mi­nen, kas­sa­työs­ken­te­ly, salaat­ti­pöy­dän täyt­tä­mi­nen sekä muut mah­dol­li­set työ­nan­ta­jan osoit­ta­mat työ­teh­tä­vät.  Toi­vom­me, että olet asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­nen teki­jä, jon­ka hymy ei hyy­dy kii­reen­kään kes­kel­lä! Täs­sä työs­sä pää­set työs­ken­te­le­mään vauhdikkaassa […]

HR-asiantuntija & B2B-myyjä Ouluun

Haem­me nuo­reen ja reip­paa­seen hen­ki­lös­tö­alan yri­tyk­seem­me lisä­vah­vis­tus­ta toi­min­tam­me kas­vaes­sa. Avoin­na ole­vas­sa teh­tä­väs­sä tulet teke­mään sekä HR-asian­­tun­­ti­­jan työ­tä, että B2B-myyn­tiä.  Olet­ko HR-asian­­tun­­ti­­ja, joka on mah­dol­li­ses­ti kyl­läs­ty­nyt “isois­sa rat­tais­sa pyö­ri­mi­seen”? Tai muun alan B2B-myy­­jä, jota voi­si kiin­nos­taa hen­ki­lös­tö­ala. Nyt sinul­la on hyvä mah­dol­li­suus liit­tyä osak­si Duu­­ri-tii­­min pop­poo­ta. Me ollaan nuo­ri ja välit­tä­vä hen­ki­lös­tö­alan yri­tys, joka pyr­kii tarjoamaan […]

Soita 045 787 67364