Teollisuusmaalari alumiiniprofiilien jauhemaalaukseen, Forssaan

Maa­laa­mo­työn­te­ki­jä, työ ope­te­taan! Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan maa­laa­mo­työn­te­ki­jää. Töi­tä on tar­jol­la kokoai­kai­ses­ti ja tois­tai­sek­si. Täs­sä on hyvä mah­dol­li­suus saa­da pit­kä­ai­kai­nen työ­paik­ka vaka­va­rai­ses­sa yri­tyk­ses­sä, siis­tis­sä ja viih­tyi­säs­sä työym­pä­ris­tös­sä, muka­via työ­ka­ve­rei­ta unoh­ta­mat­ta! Työ­teh­tä­viin kuu­luu alu­mii­ni­pro­fii­lin jau­he­maa­laa­mi­nen. Työ ope­te­taan, joten koke­mus­ta sinul­la ei tar­vit­se täs­tä olla!  Työ­hön valit­ta­vil­la hen­ki­löil­lä tulee olla ahke­ra ote työn­te­koon ja val­mius vuo­ro­työ­hön (kah­des­sa vuo­ros­sa). Valittavat […]

Elintarviketyöntekijä Forssan seutu

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­san seu­dul­le kuu­dek­si vii­kok­si tii­min kans­sa hoi­ta­maan eines­tuot­tei­den val­mis­tus­ta ja pak­kaus­ta. Työ ei edel­ly­tä ammat­ti­tai­toa, työ­pai­kal­la pereh­dy­te­tään. Teem­me tämän haun ano­nyy­mis­ti, joten annam­me lisä­tie­to­ja pyy­det­täes­sä. Kysei­ses­sä yksi­kös­sä työs­ken­neil­tä työn­te­ki­jöil­täm­me on tul­lut hyvää palau­tet­ta kysei­ses­tä työ­pai­kas­ta. Voit hakea ilman eri­tyis­tä kou­lu­tus­ta tai aiem­paa koke­mus­ta elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­des­ta. Työ­teh­tä­vät ovat hel­pos­ti opit­ta­vis­sa, kun­han sinul­la on kyky tehdä […]

Kotisiivooja Salo

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Saloon koti­sii­voo­jaa. Työ­teh­tä­viin kuu­luu myös ikku­nan­pe­sut.  Arvos­tam­me aiem­paa koke­mus­ta vas­taa­vas­ta työs­tä, mut­ta reip­paal­la otteel­la työn­te­koon pär­jää! Ajo­kort­ti oli­si hyvä olla.  Töi­tä teh­dään arki­sin klo 7-17 välil­lä, vii­kon­lo­put vapaa­ta! Palk­kaus Kipan tes­sin mukaan. Työt alkaa mah­dol­li­sim­man pian ja jat­kuu Elo­kuun lop­puun saak­ka. Täy­det tun­nit! Täy­tä hake­mus pian, niin sovi­taan aika työ­haas­tat­te­lul­le! Haas­tat­te­lut aloi­te­taan pian ja […]

Vuokraamotyöntekijä

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­san Raken­nus­ko­ne­vuo­kraa­mol­le vuo­kraa­mo­työn­te­ki­jää. Työt alkaa 17.4 ja jat­kuu Elo­kuun lop­puun saak­ka, sopi­van hen­ki­lön löy­tyes­sä mah­dol­li­ses­ti pidem­pään­kin! Työ­teh­tä­viin kuu­luu mm. asia­kas­pal­ve­lu, vuo­krat­ta­vien konei­den kul­je­tus asiak­kail­le sekä konei­den huol­to, kun­nos­sa­pi­to, kor­jaus ja pal­jon muu­ta.  Työs­sä tar­vit­set BE/ C1E kor­tit ja ammat­ti­pä­te­vyy­den (vaih­­to­­la­­va­­kuor­­ma-auton aja­mi­nen). Ammat­ti­pä­te­vyys on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa töi­den alet­tua. Vuo­kraa­mo­työn­te­ki­jän työs­sä tar­vi­taan asia­kas­pal­ve­lu­tai­toa ja kykyä vastata […]

Huoltoasematyöntekijä kassalle/ keittiöön

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan kah­ta huol­toa­se­ma­työn­te­ki­jää kassalle/ keit­ti­öön. Töi­tä on 80-100h/ 3 viik­koa ja töi­tä teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa. Toi­sel­la työt alkaa pereh­dy­tys­vuo­roil­la Huh­ti­kuus­sa ja töi­tä on Elo­kuun lop­puun saak­ka (ehkä Syys­kuun lop­puun), toi­nen saa aloit­taa sopi­muk­sen mukaan mah­dol­li­sim­man pian.  Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu moni­puo­li­ses­ti kaik­ki asia­kas­yri­tyk­sel­lä teh­tä­vät työt: keit­tiö­työt, kas­sa, asia­kas­pal­ve­lu, sii­vous, veik­kaus jne.  Työ edel­lyt­tää erin­omais­ta asia­kas­pal­ve­lua­sen­net­ta, rei­pas­ta otetta […]

Elintarviketyöntekijä lihatuotteiden pakkaamoon

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Tam­me­laan kah­ta kesä­työn­te­ki­jää liha­tuot­tei­den pak­kaa­mi­seen. Töi­tä teh­dään arki­sin yhdes­sä vuo­ros­sa.  Työ­teh­tä­viin kuu­luu liha­tuot­tei­den pak­kaa­mi­nen ja mah­dol­li­ses­ti muut työ­nan­ta­jan osoit­ta­mat työ­teh­tä­vät. Arvos­tam­me aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta elin­tar­vi­kea­lal­ta.  Hygie­nia­pas­sin suo­rit­ta­mi­nen onnis­tuu Duu­­ri-tii­­min kaut­ta, mikä­li sel­lais­ta ei ennes­tään löy­dy.  Palk­kaus liha-alan tes.  Aloi­tus vii­meis­tään Tou­ko­kuus­sa, työt jat­kuu Elo­kuun lop­puun saakka. 

Kerroshoitaja

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Loi­maal­le ker­ros­hoi­ta­jaa. Työ on kokoai­kai­nen ja tar­ve työn­te­ki­jäl­le tois­tai­sek­si. Aloi­tus heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Ker­ros­hoi­ta­jan teh­tä­viin kuu­luu mm. hotel­li­huo­nei­den ja käy­tä­vien sii­vous ja pyyk­ki­huol­to (pesu ja man­ke­loin­ti). Työs­sä vaa­di­taan tun­nol­li­suut­ta ja ripeyt­tä. Arvos­tam­me aiem­paa koke­mus­ta­si vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä. Toi­vom­me, että haki­ja on val­mis sitou­tu­maan työ­hön pidem­mäk­si aikaa. Palk­ka on TES:n mukai­nen: MaRa TES.

Soita 045 787 67364