Sairauslomakäytäntö / Sick leave policy

Sai­raus­pois­sao­lois­ta tulee ilmoit­taa soit­ta­mal­la Duu­­ri-tii­­min päi­vys­tys­pu­he­li­meen: 045 78 76 73 64. Vies­ti ei rii­tä. Mikä­li et saa ketään kiin­ni päi­vys­tys­pu­he­li­mes­ta, lähe­tä sii­hen vies­ti ja soi­ta suo­raan asia­kas­yri­tyk­sen esi­mie­hel­le sin­ne yksik­köön, johon sinun oli mää­rä men­nä. Yleen­sä puhe­lin­nu­me­ro löy­tyy työ­vuo­ron tie­dois­ta Lin­ki­tys­tä. Jol­lei TES muu­ta mää­rää, sai­raus­pois­sao­lo­jen mak­sun edel­ly­tyk­se­nä on ter­vey­den­huol­lon todis­tus maks. kol­me päi­vää kestävissä […]

Työeläkevakuutusyhtiö / Employment pension insurance

Työ­nan­ta­jal­la on laki­sää­tei­nen vel­vol­li­suus ker­toa elä­ke­va­kuu­tus­yh­tiö. Meil­lä Duu­­ri-tii­­mis­­sä se on Ilma­ri­nen. In Fin­land we have to tell our emplo­yees pen­sion insu­rance com­pa­ny. It’s Ilmarinen.

Palkanmaksu ja palkkalaskelman löytäminen/ Salary day and payslip in Linkity

Palk­ka­kausi: Palk­ka­kausi on ole­tuk­se­na yksi kuu­kausi. Pal­kan­mak­su­päi­vä on seu­raa­van kuu­kau­den seit­se­mäs 7. päi­vä. Esi­mer­kik­si hel­mi­kuun pal­kan saat 7.3. Mikä­li saat pal­kan kah­des­ti kuu­kau­des­sa, palk­ka­kau­det mää­räy­ty­vät seu­raa­vas­ti: Päi­vien 1-15 palk­ka tulee mak­suun 21. päi­väPäi­vien 16-kuu­­kau­­den vii­mei­nen päi­vä tulee mak­suun 7. päi­vä seu­raa­vaa kuu­ta Mikä­li palk­ka­päi­vä osuu vii­kon­lo­pul­le tai pyhä­päi­väl­le, palk­ka­päi­vä on nii­tä edel­tä­vä­nä arki­päi­vä­nä. Palk­ka­las­kel­ma löy­tyy ainoastaan […]

Työlokien = työaikakirjausten tekemisen aikataulu / Linkity’s worklogs timetable

Me toi­vo­taan, että työ­lo­kit mer­kat­tai­siin mah­dol­li­sim­man pian työ­vuo­ron pää­tyt­tyä. Kui­ten­kin niin, että 15. ja kuu­kau­den vii­mei­nen päi­vä tun­nit oli­si­vat ajan tasal­la. Näin var­mis­tat myös, että työ­lo­kit ehti­vät ajan­ta­sai­ses­ti pal­kan­mak­suun. Kii­tos tämän huo­mioi­mi­ses­ta. We recom­mend that you do worklogs imme­dia­te­ly after the end of the shift. Howe­ver, worklogs must be up to date no later than […]

Soita 045 787 67364