Oppisopimus yrityksen näkökulmasta

Mitä yri­tyk­sel­tän­ne vaa­di­taan? 1. Tei­dän pitää olla val­mii­ta tilaa­maan työn­te­ki­jä vähin­tään 25 h/viikko sopi­muk­sel­la. 2. Työ­pai­kal­tan­ne pitää vali­ta opis­ke­li­jal­le yksi vas­tuu­hen­ki­lö, nk. työ­paik­kaoh­jaa­ja. Hän on oppi­laan val­men­ta­ja töis­sä. 3. Pal­kan vähim­mäis­mää­rä mää­räy­tyy työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan, kuten ns. nor­maa­leis­sa­kin työ­suh­teis­sa. 4. Kou­lu­päi­vis­tä ei koi­du Teil­le pal­kan­mak­su­vel­vol­li­suut­ta. Jot­kut yri­tyk­set halua­vat mak­saa kui­ten­kin niis­tä­kin pal­kan. Opis­ke­li­ja voi hakea myös […]

Miksi vuokrata työvoimaa Duuri-tiimiltä?

Tämä artik­ke­li ker­too työn mää­räs­tä joka valuu hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­lua käyt­tä­väl­tä yri­tyk­sel­tä meil­le, jos yhdis­täm­me voi­mam­me. Me koh­da­taan myös välil­lä työn­ha­ki­joi­ta, jot­ka miet­ti­vät, mik­si hen­ki­lö­vuo­kraus­fir­mo­ja käy­te­tään. Seu­raa­vat ver­tai­lut voi­vat ava­ta sitä, mik­si tuom­me lisä­ar­voa työ­mark­ki­noil­le.  Mik­si Duu­ri-tii­mi? Työ­nan­ta­ja, yhdis­te­tään­kö siis mei­dän osaa­mi­set? Toi­saal­ta työn­te­ki­jä, emme halua jää­dä kak­ko­sek­si työ­nan­ta­juu­des­sa, kos­ka se on Duu­­ri-tii­­min ainoa hom­ma. Jos olet […]

Soita 045 787 67364