Pyörää ei voi keksiä uudestaan - Vuokratyön voi! 1/4

Usko­mus nro 1 - Vuo­kra­työ­tä teke­vät vain nuo­ret tai ulko­maa­lais­taus­tai­set Me tör­mä­tään aina välil­lä ennak­ko­luu­loi­hin, joi­ta vuo­kra­työ­hön lii­te­tään. Täs­tä alkaa nelio­sai­nen päi­vi­tys, jos­sa ava­taan nel­jää käsi­tys­tä, jot­ka lii­te­tään edel­leen vah­vas­ti vuo­kra­työ­hön. Pitä­vät­kö nämä paik­kan­sa Duu­­ri-tii­­min koh­dal­la? Ava­taan ensin fak­to­ja Duu­­ri-tii­­min sisäl­tä, min­kä­lai­sia tii­mi­läi­siä meil­lä on?Toi­sek­si ker­ron yrit­tä­jä­pa­ris­kun­nan koke­muk­sia aihees­taKol­man­nek­si pää­tel­mä asias­taNel­jän­nek­si Duu­­ri-tii­­min toi­men­pi­teet ennak­ko­luu­lon murtamiseksi […]

Erilaiset työsopimusmallit

  Täs­sä artik­ke­lis­sa käsi­tel­lään eri­lai­sia työ­so­pi­mus­mal­le­ja ja sitä, mil­lä perus­teel­la työ­so­pi­mus tuli­si vali­ta työn­te­ki­jäl­le. Artik­ke­lin luke­mi­ses­ta hyö­ty­vät sekä työn­te­ki­jän palk­kaa­mis­ta har­kit­se­vat yri­tyk­set, että työ­tä etsi­vät työn­te­ki­jät.  Työ­so­pi­mus­mal­lit ovat tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va tai mää­rä­ai­kai­nen työ­so­pi­mus eri­lai­sil­la tun­ti­mää­ril­lä. Lisäk­si käy­tös­sä on ns. keik­ka­työ­so­pi­mus, joka mah­dol­lis­taa työn vas­taa­not­ta­mi­sen sil­loin, kun se työn­te­ki­jän omiin aika­tau­lui­hin sopii.    Tois­tai­sek­si voi­mas­sa oleva […]

Oppisopimus yrityksen näkökulmasta

Mitä yri­tyk­sel­tän­ne vaa­di­taan? 1. Tei­dän pitää olla val­mii­ta tilaa­maan työn­te­ki­jä vähin­tään 25 h/viikko sopi­muk­sel­la. 2. Työ­pai­kal­tan­ne pitää vali­ta opis­ke­li­jal­le yksi vas­tuu­hen­ki­lö, nk. työ­paik­kaoh­jaa­ja. Hän on oppi­laan val­men­ta­ja töis­sä. 3. Pal­kan vähim­mäis­mää­rä mää­räy­tyy työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan, kuten ns. nor­maa­leis­sa­kin työ­suh­teis­sa. 4. Kou­lu­päi­vis­tä ei koi­du Teil­le pal­kan­mak­su­vel­vol­li­suut­ta. Jot­kut yri­tyk­set halua­vat mak­saa kui­ten­kin niis­tä­kin pal­kan. Opis­ke­li­ja voi hakea myös […]

Miksi vuokrata työvoimaa Duuri-tiimiltä?

Tämä artik­ke­li ker­too työn mää­räs­tä joka valuu hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­lua käyt­tä­väl­tä yri­tyk­sel­tä meil­le, jos yhdis­täm­me voi­mam­me. Me koh­da­taan myös välil­lä työn­ha­ki­joi­ta, jot­ka miet­ti­vät, mik­si hen­ki­lö­vuo­kraus­fir­mo­ja käy­te­tään. Seu­raa­vat ver­tai­lut voi­vat ava­ta sitä, mik­si tuom­me lisä­ar­voa työ­mark­ki­noil­le.  Mik­si Duu­ri-tii­mi? Työ­nan­ta­ja, yhdis­te­tään­kö siis mei­dän osaa­mi­set? Toi­saal­ta työn­te­ki­jä, emme halua jää­dä kak­ko­sek­si työ­nan­ta­juu­des­sa, kos­ka se on Duu­­ri-tii­­min ainoa hom­ma. Jos olet […]

Soita 045 787 67364