Huoltamotyöntekijä / Somero

Haem­me asiak­kaal­lem­me Some­rol­le huol­toa­se­ma­työn­te­ki­jää kesä­töi­hin kesä-hei­­nä­­kuuk­­si. Työ­teh­tä­viin kuu­luu kah­vion ja kas­san­hoi­to, myyn­ti­työ, sii­vous, säm­py­löi­den täyt­tö ja muut työ­nan­ta­jan osoit­ta­mat työt. Huol­toa­se­mal­la työs­ken­nel­lään yksin. Töi­tä teh­dään ma-su, kah­des­sa vuo­ros­sa. Palk­ka 12,15€/h. Lisät TES:n mukaan. Kau­pan TES, huol­ta­mo­pöy­tä­kir­ja. Työs­sä vaa­di­taan erin­omai­sia asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja, ahke­raa otet­ta työ­hön ja kykyä työs­ken­nel­lä itsenäisesti.

Siivooja / Lieto

Haem­me kokoai­kais­ta sii­voo­jaa asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Lie­toon. Arvos­tam­me alan kou­lu­tus­ta ja aiem­paa koke­mus­ta työs­tä! Työ­teh­tä­viin kuu­luu moni­puo­li­ses­ti työ­nan­ta­jan osoit­ta­mat sii­vous­työt. Töi­tä teh­dään joko parin kans­sa tai itse­näi­ses­ti. Perus- ja yllä­pi­to­sii­vouk­sia. Palk­kaus koke­muk­sen mukaan 12-13e/h. 

Elintarviketyöntekijä / Tammela

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Tam­me­laan elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jää. Työt alkaa mah­dol­li­sim­man pian ja jat­kuu kesän lop­puun saak­ka. Jat­kuu mah­dol­li­ses­ti syk­syl­lä. Töi­tä 20-37,5h vii­kos­sa.  Työ on seisomatyötä/ lin­ja­työ­tä. Tuot­tei­den vii­meis­te­lyä ja pak­kaus­teh­tä­viä. Työs­sä vaa­di­taan tru­kin­ajo­tai­toa ja suo­men kie­len taitoa.

Kokki & Siivooja / Loimaa

Kok­ki: Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Loi­maal­le kok­kia. Töi­tä teh­dään maa­nan­tais­ta lau­an­tai­hin, kah­des­sa vuo­ros­sa. Joko kokoai­kai­nen, kesä­työ tai oppi­so­pi­mus! Työs­sä vaa­di­taan into­hi­moa ruo­an­lait­toon ja rei­pas­ta työ­otet­ta! Palk­ka on mara tes tai neu­vo­tel­ta­vis­sa Sii­voo­ja: Työ ker­ros­sii­vous. Työ­teh­tä­viin kuu­luu hotel­li­huo­nei­den ja käy­tä­vien sii­vous ja pyyk­ki­huol­to. Kokoai­kai­nen työ, palk­kaus 11,2€/h. Aloi­tus mah­dol­li­sim­man pian.

Teollisuusmaalari / Forssa

Maa­laa­mo­työn­te­ki­jä (3 paik­kaa), työ ope­te­taan! Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan kol­mea maa­laa­mo­työn­te­ki­jää. Töi­tä on tar­jol­la kokoai­kai­ses­ti ja tois­tai­sek­si. Täs­sä on hyvä mah­dol­li­suus saa­da pit­kä­ai­kai­nen työ­paik­ka vaka­va­rai­ses­sa yri­tyk­ses­sä, siis­tis­sä ja viih­tyi­säs­sä työym­pä­ris­tös­sä, muka­via työ­ka­ve­rei­ta unoh­ta­mat­ta! Työ­teh­tä­viin kuu­luu alu­mii­ni­pro­fii­lin jau­he­maa­laa­mi­nen ja mekaa­ni­nen työs­tö. Työ ope­te­taan, joten koke­mus­ta sinul­la ei tar­vit­se täs­tä olla! Työ­hön valit­ta­vil­la hen­ki­löil­lä tulee olla hyvä fyy­si­nen kun­to ja […]

Meijerityöntekijä / Somero

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Some­rol­le mei­je­ri­työn­te­ki­jää. Töi­tä on tar­jol­la arki­sin 10-20 h vii­kos­sa tois­tai­sek­si. Työ­teh­tä­viin kuu­luu juus­ton valmistus/ pak­kaus tuo­tan­to­lin­jas­tol­la lin­jas­ton eri vai­heis­sa. Työ­hön valit­ta­val­la hen­ki­löl­lä tulee olla ruis­ta ran­tees­sa, hyvä fyy­si­nen kun­to ja ahke­ra ote työn­te­koon. Palk­ka on mei­je­rin TES­sin mukai­nen. Alku­palk­ka ilman aiem­paa koke­mus­ta 11,44 €/h Mikä­li tar­vit­set enem­män työ­tä, älä jar­rut­te­le hake­muk­sen lait­ta­mi­ses­sa meille. […]

Myyjä erikoistavarakauppaan / Raisio Mylly

Kaup­pa­kes­kus Myl­lyyn Rai­sioon etsi­tään erin­omai­set asia­kas­pal­ve­lu­tai­dot omaa­vaa eri­kois­ta­va­ra­kau­pan myy­jää. Työ­ai­ka: 20-25 h/vkoKau­pan aukio­loa­jat: ma-su klo 9.30-20.30 väli­se­nä aika­naPalk­ka: kau­pan alan tes­Työt saa aloit­taa heti ja ne jat­kuu tois­tai­sek­si Työ­teh­tä­viin kuu­luu mm. kas­sa­työs­ken­te­ly, kuor­mien pur­ku ja myy­mä­län siis­tey­des­tä huo­leh­ti­mi­nen.  Haki­jal­ta odo­te­taan hyvää fyy­sis­tä kun­toa, suo­men kie­len tai­toa sekä luot­to­tie­to­jen tulee olla kun­nos­sa. Vink­ki Hel­sin­gin seudulle - […]