B2B-myyntiedustaja Varsinais-Suomeen

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Var­­si­­nais-Suo­­meen B2B-myyn­­tie­­dus­­ta­­jaa. Työ­kie­li­nä teh­tä­väs­sä on vähin­tään suomi+englanti. Sak­san ja Espan­jan kie­len tai­dois­ta on etua tähän teh­tä­vään hakeu­tues­sa.  Teh­tä­vä­nä­si on myydä/ mark­ki­noi­da asiak­kaam­me tuo­tet­ta kan­sain­vä­li­sil­lä mark­ki­noil­la. Töi­tä on tar­jol­la 37,5h/ vko. Arki­sin teh­tä­vä päi­vä­työ. Osittainen/ lähes kokoai­kai­nen etä­työ­mah­dol­li­suus! Työ saat­taa sisäl­tää kul­ke­mis­ta mes­suil­la joko suo­mes­sa tai ulko­mail­la, jol­loin työ­nan­ta­ja mak­saa len­not, hotel­lit, mat­ka­ku­lut jne.  Työ […]

Pyörää ei voi keksiä uudestaan - Vuokratyön voi! 1/4

Usko­mus nro 1 - Vuo­kra­työ­tä teke­vät vain nuo­ret tai ulko­maa­lais­taus­tai­set Me tör­mä­tään aina välil­lä ennak­ko­luu­loi­hin, joi­ta vuo­kra­työ­hön lii­te­tään. Täs­tä alkaa nelio­sai­nen päi­vi­tys, jos­sa ava­taan nel­jää käsi­tys­tä, jot­ka lii­te­tään edel­leen vah­vas­ti vuo­kra­työ­hön. Pitä­vät­kö nämä paik­kan­sa Duu­­ri-tii­­min koh­dal­la? Ava­taan ensin fak­to­ja Duu­­ri-tii­­min sisäl­tä, min­kä­lai­sia tii­mi­läi­siä meil­lä on?Toi­sek­si ker­ron yrit­tä­jä­pa­ris­kun­nan koke­muk­sia aihees­taKol­man­nek­si pää­tel­mä asias­taNel­jän­nek­si Duu­­ri-tii­­min toi­men­pi­teet ennak­ko­luu­lon murtamiseksi […]

Levyseppähitsaaja Somerolle

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Some­rol­le I-metal­­lil­­le levy­sep­pä­hit­sa­ria tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vaan kokoai­kai­seen työ­suh­tee­seen.  Työn­ku­va on moni­puo­li­nen, pää­set teke­mään levy­se­pän hom­mia, hit­saus­ta pää­asias­sa magil­la (jon­kin ver­ran myös tigil­lä), “talon­mie­hen töi­tä”, kuor­mien pur­kua jne. Töi­tä teh­dään arki­sin klo 6.00-14.30. Työ­ai­ka neu­vo­tel­ta­vis­sa.  Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den tes, palk­ka neu­vo­tel­ta­vis­sa. Edel­ly­täm­me alan kou­lu­tus­ta ja/ tai työ­ko­ke­mus­ta. Ker­rot­han hake­muk­ses­sa­si mah­dol­li­sim­man kat­ta­vas­ti osaamisestasi.

Kokki Loimaalle

Haem­me kok­kia asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Loi­maan SEO Park­kiin. Työt alkaa Tam­mi­kuun alku­puo­lel­la ja työ­suh­de on tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va. Töi­tä on tar­jol­la 30-35h vii­kos­sa.  Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu lou­nai­den ja annos­ruo­kien val­mis­tus, sekä mah­dol­li­set muut työ­nan­ta­jan osoit­ta­mat työ­teh­tä­vät. Edel­ly­täm­me alan kou­lu­tus­ta tai työ­ko­ke­mus­ta. Työ sisäl­tää ilta- ja vii­kon­lop­pu­vuo­ro­ja, SEO Park­ki on avoin­na joka päi­vä klo 20 saak­ka.  Palk­kaus maran tessin […]

Tiskari Saloon

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Salon Meri­niit­tyyn tar­vit­taes­sa töi­hin kut­sut­ta­vaa tiskaria/ ravin­to­la­työn­te­ki­jää. Työt alkaa sopi­muk­sen mukaan ja jat­kuu tois­tai­sek­si. Edel­ly­täm­me työ­ko­ke­mus­ta vas­taa­vis­ta työ­teh­tä­vis­tä! Työ­kie­le­nä suo­men kie­li.  Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu tis­kaa­mi­nen, astioi­den palau­tus, salin siis­tey­des­tä huo­leh­ti­mi­nen, kas­sa­työs­ken­te­ly, salaat­ti­pöy­dän täyt­tä­mi­nen sekä muut mah­dol­li­set työ­nan­ta­jan osoit­ta­mat työ­teh­tä­vät.  Toi­vom­me, että olet asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­nen teki­jä, jon­ka hymy ei hyy­dy kii­reen­kään kes­kel­lä! Täs­sä työs­sä pää­set työs­ken­te­le­mään vauhdikkaassa […]

HR-asiantuntija & B2B-myyjä Ouluun

Haem­me nuo­reen ja reip­paa­seen hen­ki­lös­tö­alan yri­tyk­seem­me lisä­vah­vis­tus­ta toi­min­tam­me kas­vaes­sa. Avoin­na ole­vas­sa teh­tä­väs­sä tulet teke­mään sekä HR-asian­­tun­­ti­­jan työ­tä, että B2B-myyn­tiä.  Olet­ko HR-asian­­tun­­ti­­ja, joka on mah­dol­li­ses­ti kyl­läs­ty­nyt “isois­sa rat­tais­sa pyö­ri­mi­seen”? Tai muun alan B2B-myy­­jä, jota voi­si kiin­nos­taa hen­ki­lös­tö­ala. Nyt sinul­la on hyvä mah­dol­li­suus liit­tyä osak­si Duu­­ri-tii­­min pop­poo­ta. Me ollaan nuo­ri ja välit­tä­vä hen­ki­lös­tö­alan yri­tys, joka pyr­kii tarjoamaan […]

Leipuri Forssaan

Aloi­tus heti/sopimuksen mukaan. Koko­päi­vä­työ. Vaki­tui­nen. Huom! Hakuoh­jeet: Jos haluat hakea, täy­tä hake­mus: https://duuritiimi.fi/tyontekijaksi/. Jos haluat lisä­tie­to­ja, soi­ta tai What­sAp­paa 045 78 76 73 64 Note! Applica­tion instruc­tions: If you want to apply, plea­se fill out the applica­tion form at: https://duuritiimi.fi/tyontekijaksi/. If you want more infor­ma­tion, call or What­sApp: 045 78 76 73 64. Lei­pu­ri hoi! Fors­sas­sa Antin konditoria […]

Kokki Forssaan

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­san Auto­kei­taal­le osa-aikais­­ta kok­kia lii­ken­nea­se­man ravin­to­laan. Töi­tä on tar­jol­la tois­tai­sek­si ja työ­tun­nit on neu­vo­tel­ta­vis­sa.  Töi­tä teh­dään maa­nan­tais­ta sun­nun­tai­hin klo 6-22 välil­lä. Työn­ku­va rää­tä­löi­dään osaa­mi­se­si ja kiin­nos­tuk­se­si mukaan.  Arvos­tam­me aiem­paa koke­mus­ta vas­taa­vis­ta työ­teh­tä­vis­tä!  Palk­kaus maran tes­sin mukaan.

Toimiston aukioloajat 1.10.2023 alkaen / Office opening hours from 1 October 2023

Fors­san toi­mis­ton aukio­loa­jat:  Maa­nan­tai­sin 12-17  Tors­tai­sin 12-14  Per­jan­tai­sin 10-14  Toi­mis­to avoin­na mui­na aikoi­na sopi­muk­sen mukaan Osoi­te: Kou­lu­ka­tu 13, 30100 Fors­sa Yri­tys­ke­hi­tyk­sen tilat  Avoin ovi Pris­man puo­lel­la 1. ker­ros, toi­mis­to 125 Käy­tän­nön syis­tä meil­lä on useim­mi­ten toi­mis­ton ovi kiin­ni, mut­ta kopu­ta roh­keas­ti. Meil­lä voi olla esi­mer­kik­si haas­tat­te­lu meneil­lään, mut­ta pyrim­me aut­ta­maan mah­dol­li­sim­man pian. Usein mei­tä on toi­mis­tol­la useam­pi ja sil­loin joku […]

Kutomon henkilökuntaedun päättyminen / The staff benefit with Forssan Kutomo has ended

Vali­tet­ta­vas­ti moni meis­tä on kuul­lut, että Kuto­mon Fysio­­te­­ra­­pia- ja Lii­kun­ta­kes­kus on hakeu­tu­nut kon­kurs­siin. Tämän myö­tä mei­dän hen­ki­lö­kun­tae­tu päät­tyy. Tulem­me var­mas­ti tule­vai­suu­des­sa panos­ta­maan edel­leen hyvin­voin­tiin. Kuul­laan uusis­ta eduis­ta!  Unfor­tu­na­te­ly, the staff bene­fit with Fors­san Kuto­mo has ended because they are clo­sing down their busi­ness. / Ella 2.8.2023

Soita 045 787 67364