Teollisuusmaalari alumiiniprofiilien jauhemaalaukseen, Forssaan

Maa­laa­mo­työn­te­ki­jä, työ ope­te­taan! Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan maa­laa­mo­työn­te­ki­jää. Töi­tä on tar­jol­la kokoai­kai­ses­ti ja tois­tai­sek­si. Täs­sä on hyvä mah­dol­li­suus saa­da pit­kä­ai­kai­nen työ­paik­ka vaka­va­rai­ses­sa yri­tyk­ses­sä, siis­tis­sä ja viih­tyi­säs­sä työym­pä­ris­tös­sä, muka­via työ­ka­ve­rei­ta unoh­ta­mat­ta! Työ­teh­tä­viin kuu­luu alu­mii­ni­pro­fii­lin jau­he­maa­laa­mi­nen. Työ ope­te­taan, joten koke­mus­ta sinul­la ei tar­vit­se täs­tä olla!  Työ­hön valit­ta­vil­la hen­ki­löil­lä tulee olla ahke­ra ote työn­te­koon ja val­mius vuo­ro­työ­hön (kah­des­sa vuo­ros­sa). Valittavat […]

Elintarviketyöntekijä Forssan seutu

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­san seu­dul­le kuu­dek­si vii­kok­si tii­min kans­sa hoi­ta­maan eines­tuot­tei­den val­mis­tus­ta ja pak­kaus­ta. Työ ei edel­ly­tä ammat­ti­tai­toa, työ­pai­kal­la pereh­dy­te­tään. Teem­me tämän haun ano­nyy­mis­ti, joten annam­me lisä­tie­to­ja pyy­det­täes­sä. Kysei­ses­sä yksi­kös­sä työs­ken­neil­tä työn­te­ki­jöil­täm­me on tul­lut hyvää palau­tet­ta kysei­ses­tä työ­pai­kas­ta. Voit hakea ilman eri­tyis­tä kou­lu­tus­ta tai aiem­paa koke­mus­ta elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­des­ta. Työ­teh­tä­vät ovat hel­pos­ti opit­ta­vis­sa, kun­han sinul­la on kyky tehdä […]

Salmonellatodistus

Duu­­ri-tii­­mi mak­saa sal­mo­nel­la­näyt­teen. Sinun tar­vit­see vain men­nä Oiva työ­ter­vey­teen tai soit­taa heil­le, mikä­li työ­vuo­ro­si ajoit­tu­vat niin, että käy­mi­nen Oivan aukio­loai­ka­na on mah­do­ton­ta.  He ohjeis­ta­vat sinun näy­tee­no­tos­sa ja toi­mit­ta­vat todis­tuk­sen. Elin­tar­vi­ke­työs­sä näy­te täy­tyy ottaa vii­meis­tään ensim­mäi­sen työ­vii­kon aika­na. Oiva työ­ter­veys Kuto­mon­ku­ja 2 A 1 30100 Fors­sa p. 010 517 4160 Ma-to 8-16  Pe 8-14 tai sopi­muk­sen mukaan Arkipyhät […]

Työterveys

Fors­sas­sa Oiva Työ­ter­veys ja muil­la paik­ka­kun­nil­la Oiva hank­kii pal­ve­lut Pih­la­ja­lin­nal­ta. Työn­te­ki­jäl­le kor­va­taan laki­sää­tei­nen työ­ter­veys­huol­to. Arki­kie­leen kään­net­ty­nä tämä tar­koit­taa, että työ­ter­vey­den kaut­ta saa apua työs­tä aiheu­tu­nei­siin vai­voi­hin. Sopi­mus ei kui­ten­kaan kata sai­raan­hoi­dol­li­sia pal­ve­lui­ta. Se tar­koit­taa esi­mer­kik­si, että mikä­li sai­ras­tut fluns­saan tai tar­vit­set perus­sai­rauk­sien hoi­toa, on sinun kään­nyt­tä­vä jul­ki­sen ter­veys­kes­kuk­sen puo­leen. Fors­san Oivan yhteys­tie­dotp. 010 517 4160Kutomonkuja […]

Työsuojelutoimikunnan kokoonpano

Täs­sä tulee hie­man infoa työ­suo­je­lu­toi­mi­kun­taan liit­tyen. Ehdok­kaak­si aset­tau­tu­mi­set tapah­tui 14.4.23 men­nes­sä. Ehdok­kai­ta tuli sel­lai­nen mää­rä, että äänes­tys­tä ei tar­vi­ta. Työ­suo­je­lu­toi­mi­kun­tam­me koos­tuu seu­raa­vis­ta jäse­nis­tä: 1 hlö edus­taa työ­an­ta­jaa, edus­ta­ja työ­suo­je­lu­pääl­lik­kö2 hlöä edus­taa työn­te­ki­jöi­tä, edus­ta­jat Pasi Poh­jo­nen ja Cia Vii­anen1 hlö edus­taa toi­mi­hen­ki­löi­tä, edus­ta­ja Mira Piri Työ­suo­je­lu­pääl­lik­kö­nä meil­lä toi­mii Eetu Mah­la ja työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu­na Mira Piri. Työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun vara­val­tuu­te­tut ovat […]

Sairauslomakäytäntö

Sai­raus­pois­sao­lois­ta tulee ilmoit­taa soit­ta­mal­la Duu­­ri-tii­­min päi­vys­tys­pu­he­li­meen: 045 78 76 73 64. Vies­ti ei rii­tä. Mikä­li et saa ketään kiin­ni päi­vys­tys­pu­he­li­mes­ta, lähe­tä sii­hen vies­ti ja soi­ta suo­raan asia­kas­yri­tyk­sen esi­mie­hel­le sin­ne yksik­köön, johon sinun oli mää­rä men­nä. Yleen­sä puhe­lin­nu­me­ro löy­tyy työ­vuo­ron tie­dois­ta Lin­ki­tys­tä. Jol­lei TES muu­ta mää­rää, sai­raus­pois­sao­lo­jen mak­sun edel­ly­tyk­se­nä on ter­vey­den­huol­lon todis­tus maks. kol­me päi­vää kestävissä […]

Duuri-tiimin yhteystiedot

Duu­­ri-tii­­mi Päi­vys­tys:045 78 76 73 64 Samuel Alhai­nensamuel.alhainen@duuritiimi.fi050 440 8922 Eetu Mah­laeetu.mahla@duuritiimi.fi045 103 5959 Ella Alhai­nenella.alhainen@duuritiimi.fi044 544 54 83 Mira Pirimira.piri@duuritiimi.fi045 783 123 76

Vakuutukset & työtapaturma

Työ­ta­pa­tur­ma ja ammat­ti­tau­ti­va­kuu­tus: Poh­jo­la 78-20000-00407-7 Työn­te­ki­jäl­le kor­va­taan työ­ta­pa­tur­ma­na sel­lai­nen vam­ma tai sai­raus, joka aiheu­tuu työs­sä, työ­mat­kal­la tai ruo­kai­lu­tauol­la. Mikä­li tapa­tur­ma sat­tuu, ota yhteys Duu­­ri-tii­­miin p. 045 78 76 73 64 Elä­ke­va­kuu­tuk­set: Ilmarinen

Palkanmaksu

Palk­ka­kausi: Palk­ka­kausi on ole­tuk­se­na yksi kuu­kausi. Pal­kan­mak­su­päi­vä on seu­raa­van kuu­kau­den seit­se­mäs 7. päi­vä. Esi­mer­kik­si hel­mi­kuun pal­kan saat 7.3. Mikä­li saat pal­kan kah­des­ti kuu­kau­des­sa, palk­ka­kau­det mää­räy­ty­vät seu­raa­vas­ti: Päi­vien 1-15 palk­ka tulee mak­suun 21. päi­väPäi­vien 16-kuu­­kau­­den vii­mei­nen päi­vä tulee mak­suun 7. päi­vä seu­raa­vaa kuu­ta Mikä­li palk­ka­päi­vä osuu vii­kon­lo­pul­le tai pyhä­päi­väl­le, palk­ka­päi­vä on nii­tä edel­tä­vä­nä arki­päi­vä­nä. Palk­ka­las­kel­mat: Avaa Linkity […]

Työlokien = työaikakirjausten tekeminen

Me toi­vo­taan, että työ­lo­kit mer­kat­tai­siin mah­dol­li­sim­man pian työ­vuo­ron pää­tyt­tyä. Kui­ten­kin niin, että 15. ja kuu­kau­den vii­mei­nen päi­vä tun­nit oli­si­vat ajan tasal­la. Näin var­mis­tat myös, että työ­lo­kit ehti­vät ajan­ta­sai­ses­ti pal­kan­mak­suun. Kii­tos tämän huomioimisesta.

Soita 045 787 67364