Salmonellatodistus / Salmonella test

Duu­­ri-tii­­mi mak­saa sal­mo­nel­la­näyt­teen. Sinun tar­vit­see vain men­nä Oiva työ­ter­vey­teen tai soit­taa heil­le, mikä­li työ­vuo­ro­si ajoit­tu­vat niin, että käy­mi­nen Oivan aukio­loai­ka­na on mah­do­ton­ta.  He ohjeis­ta­vat sinun näy­tee­no­tos­sa ja toi­mit­ta­vat todis­tuk­sen. Elin­tar­vi­ke­työs­sä näy­te täy­tyy ottaa vii­meis­tään ensim­mäi­sen työ­vii­kon aika­na. Mikä­li asut muul­la paik­ka­kun­nal­la kuin Fors­sas­sa, soi­ta sil­loin­kin Oivaan. He opas­ta­vat näyt­teel­le sinua lähim­pään toi­mi­pis­tee­seen ja teke­vät maksusitoumuksen. […]

Työterveys / Occupational health

Fors­sas­sa Oiva Työ­ter­veys ja muil­la paik­ka­kun­nil­la Oiva hank­kii pal­ve­lut Pih­la­ja­lin­nal­ta. Työn­te­ki­jäl­le kor­va­taan laki­sää­tei­nen työ­ter­veys­huol­to. Arki­kie­leen kään­net­ty­nä tämä tar­koit­taa, että työ­ter­vey­den kaut­ta saa apua työs­tä aiheu­tu­nei­siin vai­voi­hin. Sopi­mus ei kui­ten­kaan kata sai­raan­hoi­dol­li­sia pal­ve­lui­ta. Se tar­koit­taa esi­mer­kik­si, että mikä­li sai­ras­tut fluns­saan tai tar­vit­set perus­sai­rauk­sien hoi­toa, on sinun kään­nyt­tä­vä jul­ki­sen ter­veys­kes­kuk­sen puo­leen. We use Oiva Työ­ter­vey­te’s ser­vices. Oiva […]

Työsuojelutoimikunnan kokoonpano / Composition of the Occupational Safety Committee

Täs­sä tulee hie­man infoa työ­suo­je­lu­toi­mi­kun­taan liit­tyen. Ehdok­kaak­si aset­tau­tu­mi­set tapah­tui 14.4.23 men­nes­sä. Ehdok­kai­ta tuli sel­lai­nen mää­rä, että äänes­tys­tä ei tar­vi­ta. Työ­suo­je­lu­toi­mi­kun­tam­me koos­tuu seu­raa­vis­ta jäse­nis­tä: 1 hlö edus­taa työ­an­ta­jaa, edus­ta­ja työ­suo­je­lu­pääl­lik­kö2 hlöä edus­taa työn­te­ki­jöi­tä, edus­ta­jat Pasi Poh­jo­nen ja Cia Vii­anen1 hlö edus­taa toi­mi­hen­ki­löi­tä, edus­ta­ja Mira Piri Työ­suo­je­lu­pääl­lik­kö­nä meil­lä toi­mii Eetu Mah­la ja työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu­na Mira Piri. Työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun vara­val­tuu­te­tut ovat […]

Sairauslomakäytäntö / Sick leave policy

Sai­raus­pois­sao­lois­ta tulee ilmoit­taa soit­ta­mal­la Duu­­ri-tii­­min päi­vys­tys­pu­he­li­meen: 045 78 76 73 64. Vies­ti ei rii­tä. Mikä­li et saa ketään kiin­ni päi­vys­tys­pu­he­li­mes­ta, lähe­tä sii­hen vies­ti ja soi­ta suo­raan asia­kas­yri­tyk­sen esi­mie­hel­le sin­ne yksik­köön, johon sinun oli mää­rä men­nä. Yleen­sä puhe­lin­nu­me­ro löy­tyy työ­vuo­ron tie­dois­ta Lin­ki­tys­tä. Jol­lei TES muu­ta mää­rää, sai­raus­pois­sao­lo­jen mak­sun edel­ly­tyk­se­nä on ter­vey­den­huol­lon todis­tus maks. kol­me päi­vää kestävissä […]

Työeläkevakuutusyhtiö / Employment pension insurance

Työ­nan­ta­jal­la on laki­sää­tei­nen vel­vol­li­suus ker­toa elä­ke­va­kuu­tus­yh­tiö. Meil­lä Duu­­ri-tii­­mis­­sä se on Ilma­ri­nen. In Fin­land we have to tell our emplo­yees pen­sion insu­rance com­pa­ny. It’s Ilmarinen.

Palkanmaksu ja palkkalaskelman löytäminen/ Salary day and payslip in Linkity

Palk­ka­kausi: Palk­ka­kausi on ole­tuk­se­na yksi kuu­kausi. Pal­kan­mak­su­päi­vä on seu­raa­van kuu­kau­den seit­se­mäs 7. päi­vä. Esi­mer­kik­si hel­mi­kuun pal­kan saat 7.3. Mikä­li saat pal­kan kah­des­ti kuu­kau­des­sa, palk­ka­kau­det mää­räy­ty­vät seu­raa­vas­ti: Päi­vien 1-15 palk­ka tulee mak­suun 21. päi­väPäi­vien 16-kuu­­kau­­den vii­mei­nen päi­vä tulee mak­suun 7. päi­vä seu­raa­vaa kuu­ta Mikä­li palk­ka­päi­vä osuu vii­kon­lo­pul­le tai pyhä­päi­väl­le, palk­ka­päi­vä on nii­tä edel­tä­vä­nä arki­päi­vä­nä. Palk­ka­las­kel­ma löy­tyy ainoastaan […]

Työlokien = työaikakirjausten tekemisen aikataulu / Linkity’s worklogs timetable

Me toi­vo­taan, että työ­lo­kit mer­kat­tai­siin mah­dol­li­sim­man pian työ­vuo­ron pää­tyt­tyä. Kui­ten­kin niin, että 15. ja kuu­kau­den vii­mei­nen päi­vä tun­nit oli­si­vat ajan tasal­la. Näin var­mis­tat myös, että työ­lo­kit ehti­vät ajan­ta­sai­ses­ti pal­kan­mak­suun. Kii­tos tämän huo­mioi­mi­ses­ta. We recom­mend that you do worklogs imme­dia­te­ly after the end of the shift. Howe­ver, worklogs must be up to date no later than […]

Miksi vuokrata työvoimaa Duuri-tiimiltä?

Tämä artik­ke­li ker­too työn mää­räs­tä joka valuu hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­lua käyt­tä­väl­tä yri­tyk­sel­tä meil­le, jos yhdis­täm­me voi­mam­me. Me koh­da­taan myös välil­lä työn­ha­ki­joi­ta, jot­ka miet­ti­vät, mik­si hen­ki­lö­vuo­kraus­fir­mo­ja käy­te­tään. Seu­raa­vat ver­tai­lut voi­vat ava­ta sitä, mik­si tuom­me lisä­ar­voa työ­mark­ki­noil­le.  Mik­si Duu­ri-tii­mi? Työ­nan­ta­ja, yhdis­te­tään­kö siis mei­dän osaa­mi­set? Toi­saal­ta työn­te­ki­jä, emme halua jää­dä kak­ko­sek­si työ­nan­ta­juu­des­sa, kos­ka se on Duu­­ri-tii­­min ainoa hom­ma. Jos olet […]

Soita 045 787 67364