Siivooja / Saloon

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Saloon autol­lis­ta sii­voo­jaa vaih­tu­viin työ­koh­tei­siin. Töi­tä on tar­jol­la 20-37,5h vii­kos­satois­tai­sek­si. Hyväl­le tyy­pil­le hom­mia tulee riit­tä­mään! Sii­voo­ja tekee kaik­kia asia­kas­yri­tyk­sen tar­joa­mia sii­vouk­sia, mm. talo­yh­tiöi­den por­ras­sii­vouk­sia ja eri alo­jen pk-yri­­tys­­ten­toi­­mis­­to- ja tuo­tan­to­ti­lo­jen sii­vouk­sia. Työ­hön pereh­dy­te­tään. Kou­lu­tus­ta alal­le ei vaa­di­ta, mut­ta arvos­tam­me koke­mus­ta vas­taa­vas­ta työs­tä. Oikea asen­ne on kui­ten­kin tär­kein! Työs­sävaa­di­taan vas­tuul­li­suut­ta, kykyä työs­ken­nel­lä yksin, ripeää […]

Grillityöntekijä / Forssa

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan gril­li­työn­te­ki­jää. Työ on osa-aikai­­nen ja tar­ve työn­te­ki­jäl­le tois­tai­sek­si.  Aloi­tus heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Töi­tä teh­dään ma-su, kah­des­sa vuo­ros­sa, 6h vuo­ro­ja. Ei sovi opis­ke­li­jal­le, kos­ka teh­dään myös aamu­vuo­ro­ja. Myy­jän teh­tä­viin kuu­luu moni­puo­li­ses­ti kaik­ki työ­nan­ta­jan osoit­ta­mat työt: kas­sa­työs­ken­te­ly, ruo­an­lait­to, sii­vous jne. Työs­sä vaa­di­taan ripeyt­tä, erin­omai­sia asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja ja kykyä työs­ken­nel­lä kii­reen­kin kes­kel­lä. Ei tar­vit­se ollakoke­mus­ta, työ […]

Huoltoasematyöntekijä / myyjä - Forssa

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan myyjää/ huol­toa­se­ma­työn­te­ki­jää. Työ on kokoai­kai­nen ja tar­ve työn­te­ki­jäl­letois­tai­sek­si. Aloi­tus Tou­ko­kuus­sa. Töi­tä teh­dään ma-su, kah­des­sa vuo­ros­sa. Myy­jän teh­tä­viin kuu­luu moni­puo­li­ses­ti kaik­ki työ­nan­ta­jan osoit­ta­mat työt: kas­sa­työs­ken­te­ly, asia­kas­pal­ve­lu, Veik­kaus,sii­vous, tuot­tei­den esillepano/ val­mis­tus, kah­vin­keit­to jne. Edel­ly­täm­me työ­ko­ke­mus­ta asia­kas­pal­ve­lus­ta ja kas­sa­työs­ken­te­lys­tä. Työs­sä vaa­di­taan vas­tuul­li­suut­ta, ripeyt­tä,erin­omai­sia asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja ja kykyä työs­ken­nel­lä kii­reen­kin kes­kel­lä. Palk­ka on TES:n mukai­nen Kau­pan TES ja […]

Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijä - Forssan seutu

Haem­me keik­ka­työn­te­ki­jää elin­tar­vi­kea­lal­le Fors­san seu­dul­le. Työ­tä on aina­kin 18.2.2022 saak­ka. Iso mah­dol­li­suus jat­kol­le. Päte­vyys­vaa­ti­muk­sia ei ole. Työ­teh­tä­vät on hel­pos­ti ope­tet­ta­vis­sa, mut­ta arvos­tam­me ripeyt­tä työs­sä. Kyse­le ihmees­sä lisää, jos jokin jäi mie­ti­tyt­tä­mään. Meil­le voi soit­taa tai What­sAp­pa­ta nume­roon: 045 787 67 364. 

Elintarviketyöntekijä / Forssa

Haem­me uut­ta työn­te­ki­jää vaki­tui­seen koko­päi­väi­seen työ­suh­tee­seen elin­tar­vi­kea­lal­le Fors­san seu­dul­le. Työ­nä on elin­tar­vik­kei­den val­mis­tus ja pak­kaus pie­neh­kön työ­tii­min kans­sa. Meil­lä on ollut poruk­kaa aut­ta­mas­sa usein kii­rea­pu­na täs­sä työ­pai­kas­sa ja on ollut tosi tykät­ty paik­ka. Kii­tos­ta on tul­lut eri­tyi­ses­ti muka­vas­ta yhteis­hen­ges­tä ja tsemp­paa­vas­ta kult­tuu­ris­ta. Työn­joh­to ja tii­mi tule­vat nopeas­ti tutuk­si ja kes­kus­te­lu­yh­tey­det pysy­vät hyvin auki myös vastuuhenkilöihin. […]

Verhoilija / Salo

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me huo­ne­ka­lu­teh­taal­le ver­hoi­li­jaa. Töi­tä on aluk­si muu­ta­ma­na päi­vä­nä vii­kos­sa, myö­hem­minmah­dol­li­ses­ti täy­sil­lä tun­neil­la. Töi­tä on tar­jol­la alus­ta­vas­ti kesään saak­ka, ehkä pidem­pään tilaus­kan­nas­ta riip­puen. Ver­hoi­li­ja työs­ken­te­lee asia­kas­yri­tyk­sem­me ver­hoo­mos­sa, töi­tä teh­dään arki­sin ma-pe välil­lä. Koke­mus­ta työs­tä vaa­di­taan, ei vält­tä­mät­tä kou­lu­tus­ta. Palk­ka on TES:n mukai­nen, Teks­­tii­­li- ja muo­tia­lan työehtosopimus.

Keittiöapulainen / Salo

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me lou­nas­ra­vin­to­laan rei­pas­ta tiskaria/ salia­pu­lais­ta. Tar­vit­taes­sa töi­hin kut­sut­ta­va. (Täl­lä het­kel­lä töi­tä on ollut vii­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa, useim­mi­ten 4-5h vuo­ro­ja, sil­loin täl­löin 8h vuo­ro­ja). Töi­tä teh­dään arki­sin klo 7-15 välil­lä. Tiskarin/ salia­pu­lai­sen teh­tä­viin kuu­luu tis­kaa­mi­nen, kas­sa­työs­ken­te­ly, astioi­den kan­ta­mi­nen, salaat­ti­pöy­dän täyt­tä­mi­nen jne. Arvos­tam­me aiem­paa koke­mus­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä, mut­ta jos hom­ma kiin­nos­taa, vaik­kei koke­mus­ta ole, ota roh­keas­ti yhteyttä! […]

Blokkari

Kiin­nos­taa­ko blok­ka­rin työt? Tyk­käät­kö työs­ken­nel­lä ihmis­ten paris­sa, kii­reen­kin kes­kel­lä? Koke­mus on eduk­si, mut­ta ei vält­tä­mä­tön­tä. Asen­ne rat­kai­see! Haem­me asia­kas­yri­tyk­sil­le Fors­saan tar­vit­taes­sa töi­hin kut­sut­ta­via blok­ka­rei­ta. Lai­ta hake­mus ja sovi­taan haastatteluaika!

Baarimikko - Forssaan

Kiin­nos­taa­ko baa­ri­mi­kon työt? Olet­ko ulos­päin­suun­tau­tu­nut, hyvil­lä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­doil­la varus­tet­tu hen­ki­lö? Koke­mus­ta työs­tä vaa­di­taan, kie­li­tai­dos­ta plus­saa! Hae­taan asia­kas­yri­tyk­sel­le Fors­saan baa­ri­mik­koa. Tar­vit­taes­sa töi­hin kutsuttava.

Elintarviketyöntekijä - Forssaan

Haus­sa oli­si kak­si pit­kä­ai­kais­ta työ­paik­kaa mei­dän asiak­kaal­lem­me Fors­saan elin­tar­vi­kea­lan tuo­tan­to­lai­tok­seen. Toi­nen paik­ka on pak­kaa­moon, toi­nen varas­to­työn­te­ki­jäk­si. Tän­ne tar­vi­taan rei­pas tyyp­pi, joka ei pel­kää kii­ret­tä. Eri­tyi­sem­piä tai­to­ja ei edel­ly­te­tä, vaik­ka ne voi­vat olla plussaa.